Groot assortiment mobiliteit
Gemakkelijk te reserveren
Zorgeloos fietsen verhuren

Fietsverhuur met CycleShare

Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. 1. CycleShare BV gevestigd aan de Savannahweg 63, 3542AW Utrecht;
 2. 2. Huurder de natuurlijke of rechtspersoon die een huurovereenkomst aangaat met CycleShare;
  3. Huurder de natuurlijke of rechtspersoon die een huurovereenkomst aangaat met CycleShare;
  4. Huurovereenkomst de overeenkomst tussen CycleShare en de huurder op grond waarvan CycleShare Fietsen en toebehoren aan de huurder verhuurt;
  5. Algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden;
  6. Rijwielen alle door CycleShare te huur aangeboden rijwielen, waaronder ook expliciet is begrepen E-scooters en (diverse varianten van) rijwielen;
  7. Toebehoren de door CycleShare te huur aangeboden zaken die op of aan de fiets gemonteerd kunnen worden en/of daarvan deel uitmaken, waaronder doch niet uitsluitend sloten en sleutels, kinderzitjes, fietskarren, fietstassen, navigatiesystemen en kaarthouders;
  8. Verhuurlocatie de plaats waar de door CycleShare te huur aangeboden rijwielen en toebehoren worden uitgegeven en ingenomen;
  10. Schade de vermogensschade die Cycleshare lijdt ten gevolge van;
  11. Beschadigingen, waaronder ook begrepen, doch niet beperkt tot, een toestand van een Rijwiel of onderdelen daarvan en/of toebehoren, die niet past bij normale slijtage of vermissing van een rijwiel en/of toebehoren (zoals, maar niet beperkt tot de (contact) sleutel, alarminstallatie en documentatie, zoals kentekenpapieren of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van (onderdelen van) het rijwiel en de derving van huurinkomsten;
  11. Aansprakelijkheid Met of door het Rijwiel aan persoon of goed toegebrachte schade, waarvoor Cycleshare, dan wel de kentekenhouder (indien sprake is van een E-scooter) of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het rijwiel jegens derden aansprakelijk is.
  12. Bestuurder de feitelijke bestuurder van het Rijwiel;
  13. Huursom het door huurder te betalen totaalbedrag;

De Algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding ter zake van en iedere huurovereenkomst tussen Cycleshare en huurder, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 1. 1. Huurovereenkomst Een huurovereenkomst komt eerst tot stand nadat de huurder het rijwiel en/of toebehoren in ontvangst heeft genomen;
 2. 2. Aansprakelijkheid De huurder is ten opzichte van Cycleshare hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst, ook waar het rijwiel en/of toebehoren betreft die door derde(n) worden gebruikt;

 1. 1. Ingang overeenkomst De huurovereenkomst vangt aan op het moment van het in ontvangst nemen van het rijwiel/de rijwielen en toebehoren en wordt aangegaan voor de duur als vermeld in de huurovereenkomst;
  2. Terugbrengen van riijwiel gehouden het rijwiel/de rijwielen en toebehoren, die te allen tijde eigendom blijven van Cycleshare, uiterlijk op het bij de huurovereenkomst bepaalde tijdstip in te leveren bij de verhuurlocatie of een vooraf schriftelijk overeengekomen andere locatie;
  3. Verlenging van overeenkomst de duur van de huurovereenkomst kan slechts plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de verhuurlocatie;
  4. Retourneren van rijwiel Als het rijwiel/de rijwielen en toebehoren enig niet aan de huurder toerekenbaar gebrek vertonen dat normaal gebruik in de weg staat, is het de huurder toegestaan de fietsen en toebehoren binnen 15 minuten na aanvang van de huurovereenkomst te retourneren bij de verhuurlocatie. De huurovereenkomst wordt dan ontbonden en de huurder is gerechtigd tot restitutie van de betaalde huursom;
  5. Tussentijdse inlevering van het rijwiel/de rijwielen en toebehoren op de verhuurlocatie, anders dan bedoeld in het vorige lid, doet de huurovereenkomst eindigen zonder recht van de huurder op vermindering danwel restitutie van (een gedeelte van) de huursom;

Onverminderd het onderstaande dient huurder met het rijwiel/de rijwielen om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het rijwiel/de rijwielen in overeenstemming met zijn bestemming wordt gebruikt.


 1. 1. Uitgesloten locaties Zo is het huurder verboden het rijwiel/de rijwielen te gebruiken op een circuit dan wel op een terrein waarvoor het rijwiel/de rijwielen niet geschikt is of op een terrein waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is. Rijwielen en toebehoren mogen in geen geval gebruikt worden in duinen of op het strand;
  2. Verkeersregels De huurder is verplicht alle geldende verkeersregels in acht te nemen;
  3. Locatie van terugbrengen Huurder is gehouden het rijwiel/de rijwielen in oorspronkelijke staat bij verhuurlocatie terug te bezorgen;
  4. Borgen Huurder is gehouden de lading van het rijwiel/de rijwielen op zorgvuldige wijze te borgen;
  5. Aangewezen bestuurders Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen de E-scooter besturen. Het is huurder niet toegestaan het rijwiel/ de rijwielen ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de in de huurovereenkomst als bestuurder aangeduide personen de E-scooter bestuurt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is; 
  6. Rijbewijs Indien er sprake is van een E-scooter, dienen alle in de huurovereenkomst als bestuurder aangeduide personen in bezit te zijn van een geldig rijbewijs;
  7. Opnieuw verhuren Het is huurder niet toegestaan het rijwiel/de rijwielen opnieuw te verhuren;
  8. Doorverhuren Het is huurder niet toegestaan het rijwiel/de rijwielen te gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen tegen betaling, of met het rijwiel/de rijwielen wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden;
  9. Buitenland Het is huurder niet toegestaan om kentekenplichtige rijwielen buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen;
  10. Veiligheid In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het rijwiel/de rijwielen, is het huurder niet toegestaan het rijwiel/de rijwielen te gebruiken, indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid;
  11. Communicatie naar bestuurders Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagier en andere gebruikers van het rijwiel/de rijwielen en toe te zien op de nakoming daarvan;
  13. Sleutels & documenten Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het rijwiel/de rijwielen behorende sleutels en de bij het rijwiel/de rijwielen behorende documenten (zoals het kentekenbewijs).

1. Bandenspanning Huurder dient de bandenspanning op niveau te (laten) houden;
2. Retourneren Huurder is gehouden het rijwiel/de rijwielen schoon te retourneren;
3. Defecten & Schade In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het rijwiel toegebracht of vermissing van het rijwiel/de rijwielen is huurder verplicht:

• Hier zo spoedig mogelijk melding van te maken;
• De instructies van Cycleshare op te volgen;
• Gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan CycleShare of aan diens verzekeraar te verstrekken;
• Het rijwiel/de rijwielen niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
• De door de Cycleshare aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verwere tegen aanspraken van derden. Indien voorbedoelde melding achterwege blijft, wordt huurder geacht het rijwiel/de rijwielen in goede staat te hebben ontvangen;


4. Ongevallen, vermissing & beschadiging Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht:• Melding te doen bij de politie ter plaatse;
• Zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurlocatie te overleggen;
• Zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;

5. Regels voor andere bestuurders Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het rijwiel/de rijwielen en toe te zien op de nakoming daarvan;
6. Meldingsplicht Huurder dient Cycleshare zo spoedig mogelijk te informeren over:

• Verstoring van de werking van de kilometerteller zodra Huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat er sprake is van een verstoring;
• Het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het rijwiel/de rijwielen ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan;
• Defect raken van het rijwiel/de rijwielen;
• Vermissing van of anderszins verlies van de macht over het rijwiel/de rijwielen, onderdelen en toebehoren daarvan;
• Beslaglegging op het rijwiel/de rijwielen;
• Overige omstandigheden waarover Cycleshare redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.

7. Identificatie Indien Cycleshare inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het rijwiel/de rijwielen heeft bestuurd of gebruikt, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van Cycleshare zo spoedig mogelijk te beantwoorden;
8. Controle bij in ontvangstnemen De huurder onderwerpt de rijwielen en toebehoren bij het in ontvangst nemen aan een eenvoudige controle en meldt eventuele gebreken aan de verhuurlocatie. Indien voorbedoelde melding achterwege blijft, wordt de huurder geacht de fietsen en toebehoren in goede staat te hebben ontvangen;
9. Vervoeren De huurder mag geen andere personen dan de bestuurder vervoeren op de rijwielen, anders dan de met gebruikmaking van de daarvoor bestemde toebehoren.
10. Voorzorgsmaatregelen De Huurder treft alle mogelijke voorzorgsmaatregelen tegen beschadiging, verlies en/of diefstal van de rijwielen en toebehoren. Bij het stallen zet de huurder de rijwielen en toebehoren altijd op slot met het op de rijwielen en toebehoren gemonteerde dan wel daartoe bestemde slot(en). Bij het stallen van de rijwielen verwijdert de huurder alle losse en diefstalgevoelige toebehoren en draagt deze bij zich.
11. Aanpassen van rijwielen De huurder brengt geen veranderingen aan de rijwielen en toebehoren aan.

1. Cycleshare verstrekt de huurder rijwielen en toebehoren die zich in een goede en veilige staat bevinden, voldoen aan de wettelijke eisen en zijn voorzien van de noodzakelijke middelen voor de huurder om de rijwielen en toebehoren te beschermen tegen diefstal;
2. Derde partijen Indien en voor zover Cycleshare voor de verhuur van de rijwielen en toebehoren gebruik maakt van een derde partij, stelt Cycleshare deze derde partij in staat om aan de verplichtingen van CycleShare uit hoofde van de huurovereenkomst te voldoen;
3. Vereiste documenten Indien er sprake is van een E-scooter overhandigt Cycleshare de huurder voorafgaand aan de huurperiode de vereiste documenten;
4. Instructies Cycleshare dient ervoor te zorgen dat er bij een E-scooter een Nederlandstalige instructie verstrekt wordt;
5. Bandenspanning Cycleshare vermeldt op welk niveau de bandenspanning dient te worden gehouden;
6. In geval van pech dient huurder contact op te nemen met Cycleshare , zodat besproken kan worden hoe de pech verholpen kan worden;

1. Huursom & borgsom De Huurder is gehouden voorafgaand aan het gebruik van de rijwielen en toebehoren de huursom en een waarborgsom, zoals vermeld op de huurovereenkomst, te voldoen;
2. Overschrijden verhuurperiode Ingeval van het zonder schriftelijke toestemming van Cycleshare overschrijden van de overeengekomen huurperiode met meer dan 30 minuten is de huurder over de periode van overschrijding huur verschuldigd vermeerderd met een boete van €25,- voor elke dag dat de fiets(en) te laat word(t)(en) ingeleverd (waarbij een deel van een dag wordt gerekend als een hele dag), onverminderd het recht van Cycleshare op volledige schadevergoeding. De huurder is gehouden het verschuldigde totaalbedrag bij het retourneren van de rijwielen en toebehoren te voldoen aan de verhuurlocatie;
3. Overmacht Het bepaalde in lid 2 van dit artikel vindt geen toepassing indien de Huurder vóór afloop van de huurovereenkomst aan CycleShare of de verhuurlocatie heeft gemeld, dat hij tengevolge van een overmachtsituatie niet in staat is de fietsen en toebehoren tijdig in te leveren en Cycleshare of de verhuurlocatie heeft ingestemd met inlevering op een later tijdstip;
4. Niet inleveren van rijwiel Als de huurder de fietsen en toebehoren niet op de vooraf overeengekomen einddatum heeft ingeleverd, is de huurder gehouden binnen drie dagen de vervangingswaarde van het betreffende rijwiel aan Cycleshare te voldoen. Zolang dit bedrag niet is betaald, blijft de huurder tevens huur en boetes verschuldigd. Indien de huurder de fietsen en toebehoren alsnog op enig moment binnen drie maanden na de overeengekomen einddatum inlevert, zal voornoemd bedrag in mindering worden gebracht op al hetgeen de huurder aan Cycleshare is verschuldigd. Betaling van voornoemd bedrag doet het eigendom van de fietsen en toebehoren niet overgaan op de huurder; Cycleshare blijft te allen tijde eigenaar van de Fietsen en Toebehoren;
5. Terugstorten van waarborgsom Indien van toepassing, wordt de waarborgsom geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande kosten zodra het Rijwiel is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade aan het Rijwiel. In geval van schade aan het Rijwiel wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor Huurder aansprakelijk is, overschrijdt. Deze retournering zal plaatsvinden zodra genoegzaam duidelijk is dat van een dergelijke overschrijding sprake is. Ingeval de schade van de Cycleshare is veroorzaakt door derden en Cycleshare de schade volledig op deze derden verhaald heeft, zal de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade worden geretourneerd. Cycleshare zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig te verhalen. De Cycleshare houdt de huurder op de hoogte van de ontwikkelingen;
6. Rijwiel verbonden kosten Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het rijwiel verbonden kosten voor rekening van huurder;
7. Overige kosten die niet uit de overeenkomst voortvloeien, kunnen niet in rekening worden gebracht; 
8. Vertonen van gebreken Als het rijwiel en/of toebehoren enig niet aan de huurder toerekenbaar gebrek vertonen dat normaal gebruik in de weg staat, is het de huurder toegestaan het rijwiel en/of toebehoren binnen 30 minuten na aanvang van de huurovereenkomst te retourneren bij de verhuurlocatie. De huurovereenkomst wordt dan ontbonden en de huurder is gerechtigd tot restitutie van de betaalde huursom;

 1. 1. Aanpsrakelijkheid schade Cycleshare is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, aan de huurder of derden, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en door de personen door wie zij is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het directe gevolg is van een fabricagefout of toerekenbare nalatigheid van CycleShare, in welk geval CycleShare slechts is gehouden om de schade te vergoeden tot ten hoogste het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering. CycleShare raadt het gebruik van helmen ten zeerste aan;
  2. Meldingsplicht De huurder moet schade, verlies of diefstal van de rijwielen en toebehoren, de fietssleutel of de accu, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, melden bij een medewerker van de verhuurlocatie en/of aan CycleShare via het op de huurovereenkomst vermelde e-mailadres en/of telefoonnummer;
  3. Schade door derden De huurder is jegens CycleShare aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurperiode door wie en op welke wijze dan ook wordt veroorzaakt aan de fietsen en toebehoren. De huurder is voorts jegens CycleShare aansprakelijk voor schade tengevolge van verlies en/of diefstal van de fietsen en toebehoren. De huurder is in voorkomende gevallen gehouden de schade van CycleShare, waaronder de daadwerkelijke kosten van eventuele reparaties aan en/of vervanging van de fietsen en toebehoren evenals huurderving, volledig aan CycleShare te vergoeden. De huurder is niet aansprakelijk voor kosten van vervanging, indien de huurder de fietsen en toebehoren op slot heeft gezet met de op de fietsen gemonteerde dan wel daartoe bestemde sloten en hij de sleutel(s) samen met het door de politie opgemaakte aangifterapport heeft overlegd aan CycleShare of aan de Verhuurlocatie;
  4. Schade tijdens verhuurperiode Ook indien er tijdens de huurperiode schade ontstaat aan de fietsen en toebehoren dient de huurder de (beschadigde) fietsen en toebehoren te retourneren naar de verhuurlocatie, tenzij daarover, nadat de schade is gemeld, andere afspraken zijn gemaakt met Cycleshare of de verhuurlocatie;
  5. Eventuele schadevergoeding dient de huurder op de vooraf overeengekomen einddatum waarop de fietsen en toebehoren dien(d)en te worden ingeleverd te voldoen op de verhuurlocatie. Cycleshare behoudt zich het recht een naheffing te doen wanneer de schadevergoeding niet toereikend blijkt;
  6. Repareren van rijwiel Het is de huurder, behoudens de in het volgende lid van dit artikel beschreven situatie, niet toegestaan reparaties aan de fietsen en toebehoren te (laten) verrichten, tenzij Cycleshare hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. CycleSharel zal deze toestemming slechts verlenen indien dat noodzakelijkerwijs nodig is, gelet op de aard van het gebrek en de omstandigheden van het geval;
  7. Zelf repareren Het is de huurder toegestaan om, voor eigen rekening en risico, lekke banden, lampjes en batterijen van de fietsverlichting te (laten) repareren/vervangen, zonder dat daarvoor toestemming van Cycleshare nodig is. Cycleshare is niet gehouden tot vergoeding van deze kosten. Voornoemde goederen worden eigendom van Cycleshare;

1. Verhelpen van gebreken Cycleshare is verplicht op verlangen van de verhuurlocatie gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van Cycleshare zijn te vergen. Deze verplichting geldt niet indien Huurder jegens Cycleshare aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek en/of voor het gevolg van het gebrek.

2. Schade bij E-scooters Cycleshare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek aan de E-scooter voor zover de benadeelde recht kan doen gelden op uitkering krachtens verzekering of verstrekkingen uit anderen hoofde.

3. Uitzondering Dit geldt niet indien Cycleshare het gebrek kende of behoorde te kennen of indien Cycleshare ter zake van het gebrek opzet of grove schuld is te verwijten.

 1. 1. Eigen risico Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben door huurder c.q. gebruiken van het rijwiel van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was of de sancties verband houden met omstandigheden die in de risicosfeer van Cycleshare liggen;
  2. Opgelegd aan CycleShare Indien deze sancties en maatregelen aan Cycleshare worden opgelegd, is huurder gehouden Cycleshare op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van administratie in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van €25,- (incl. BTW). Cycleshare dient de schade zoveel mogelijk te beperken;
  3. Administratiekosten Indien Cycleshare in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande administratiekosten te vergoeden, met een minimum van €10, - (incl. BTW);

 1. 1. Beslag legging op E-Scooter In geval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op de E-scooter blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop de E-scooter vrij van beslagen weer in het bezit van Cycleshare is, tenzij het beslag verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van de Cycleshare liggen;
  2. Voortvloeiende kosten Huurder is gehouden Cycleshare schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten;

 1. 1. Fatale termijnen De in deze algemene voorwaarden genoemde betalingstermijnen zijn fatale termijnen, zodat de huurder bij niet tijdige betaling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim verkeert;
 2. 2. Extra kosten Bij overschrijding van een betalingstermijn is de Huurder over het opeisbare bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien kosten ter incasso van de vordering(en) van Cycleshare worden gemaakt, dan is de Huurder tevens gehouden deze kosten te vergoeden. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op de hierna aangegeven bedragen, zulks onverminderd het recht van Cycleshare op vergoeding van de daadwerkelijke kosten:


  1. • €44,- (inclusief BTW), indien de hoofdsom plus rente €500,- of minder bedraagt;
   • €75,- (inclusief BTW), indien de hoofdsom plus rente € 5.000,- of minder bedraagt;
   • €768,- (inclusief BTW), indien de hoofdsom plus rente €10.000,00 of minder bedraagt;
   • €904,- (inclusief BTW), indien de hoofdsom plus rente €20.000,00 of minder bedraagt;
   • €1.158,- (inclusief BTW), indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan €20.000,-;

Naast de in de wet geregelde gevallen, kan CycleShare de huurovereenkomst te allen tijde (gedeeltelijk) ontbinden, opzeggen, dan wel annuleren, ingeval van enig vermoeden van, dan wel daadwerkelijke, overtreding van het bij de huurovereenkomst en deze Algemene voorwaarden bepaalde. In dat geval kan Cycleshare de onmiddellijke teruggave van de Fietsen en Toebehoren vorderen en de fietsen en toebehoren terugnemen waar en bij wie deze zich ook bevinden, zonder gehoudenheid tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan de huurder. Meer in het bijzonder heeft CycleShare dit recht indien na het sluiten van de huurovereenkomst aan Cycleshare ter kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de huurder niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of als Cycleshare de huurder bij het sluiten van de huurovereenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

1. Verhuur wordt beëindigd Cycleshare is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het rijwiel te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten schaden en rente, indien huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, of indien Cycleshare van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware Cycleshare hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan;

2. Bezit van rijwiel Huurder zal alle medewerking aan Cycleshare verlenen om zich weer in het bezit van het rijwiel te doen stellen;

3. In situatie van overlijden Indien huurder overlijdt nog voordat de huurovereenkomst aanvangt, zal de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst als ontbonden worden beschouwd;

4. Schade bij ontbinding overeenkomst Cycleshare is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst;

1. Klachten melden Eventuele klachten van de huurder over de uitvoering van de overeenkomst dienen onverwijld bij CycleShare dan wel de verhuurlocatie kenbaar te worden gemaakt, opdat deze kunnen worden geadresseerd;

2. Oplossing van klacht Indien een klacht niet naar tevredenheid mocht worden opgelost, kan de Huurder deze tijdig, volledig en duidelijk omschreven indienen bij Cycleshare . Klachten die binnen twee maanden worden ingediend, zijn in ieder geval tijdig;

 1. 1. Mondelingen afspraken Veranderingen in en/of aanvullingen op deze Algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden aangegaan. Mondelinge afspraken worden daarover niet gemaakt;
  2. Meerdere algemene voorwaarden Indien deze algemene voorwaarden strijdig mochten zijn met één of meer in de huurovereenkomst opgenomen voorwaarden, dan gelden de in de huurovereenkomst opgenomen voorwaarden;
  3. Rechtsgeldigheid Indien afzonderlijke punten van deze algemene voorwaarden ineffectief mochten zijn en/of worden, dan verandert dit de rechtsgeldigheid van de overige punten niet. In dit geval wordt de ineffectieve passage door een andere vervangen, die de oorspronkelijke in zin en inhoud het meest benadert;
  4. Fouten & wijzigingen Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen;
  5. Ingangsdatum Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2014. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door CycleShare worden aangegeven.

1. Persoonsgegevens De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door CycleShare als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan CycleShare uitvoering geven aan artikel 13 van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst uitvoeren.

1. Toepassing van recht Op elke huurovereenkomst tussen CycleShare en een huurder en op de onderhavige algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Den Haag.

Je heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief additionele kosten gecrediteerd,binnen 14 dagen. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@cycleshare.nl